Ikona wiadomości
Najważniejsze komunikaty

Telefon

+48 22 722 96 53

E-mail

szkola-starebabice@wp.pl

DYŻUR WAKACYJNY – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLMY

DYŻUR WAKACYJNY – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLMY

kwi 17, 2024 | Aktualności, Dla uczniów i rodziców

Organizacja dyżuru wakacyjnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Stare Babice w 2024 roku

 1. Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku
  szkolnym 2023/2024 do przedszkoli (samorządowych oraz tzw. ”konkursowych”) lub oddziałów
  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice.
 2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego
  od 24 kwietnia do 8 maja 2024 r. zgodnie z harmonogramem. Strona zapisów na dyżur wakacyjny
  dla rodziców rekrutacje-starebabice.pzo.edu.pl
 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a następnie dzieci
  z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 5. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej.
  W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, dyrektor bierze pod uwagę wnioski
  dotyczące rodzeństwa oraz datę i godzinę złożenia wniosku.
 6. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą hasła utworzonego przez rodziców/prawnych
  opiekunów w elektronicznym systemie zapisów na dyżur wakacyjny.
 7. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
  uzupełniają dane dziecka,
  wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z systemu elektronicznego:
  pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
  wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego
  wyboru,
  informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor
  lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 2. Ze względów organizacyjnych i rozliczeniowych zapisu na dyżur wakacyjny można dokonać
  jedynie na cały turnus. Brak jest możliwości wyboru dni w ramach turnusu.
 3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w elektronicznym
  systemie zapisów oraz w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.
 4. Potwierdzeniem korzystania z miejsca w przedszkolu/szkole dyżurującej, do którego dziecko
  zostało zakwalifikowane jest:
  wydrukowanie i złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty
  za wyżywienie przez rodziców, którzy wypełnili i zapisali wniosek w systemie,
  złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za wyżywienie przez rodziców, którzy
  wypełnili i złożyli wniosek w formie papierowej w przedszkolu/szkole.
  Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola/szkoły
  w terminie do 29 maja 2024 roku do godziny 12.00. W treści przelewu należy wpisać „opłata za
  wyżywienie – dyżur wakacyjny 2024 imię i nazwisko dziecka”.
  Brak złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty we wskazanym w harmonogramie
  terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych
  przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłaszać się do innej dyżurującej placówki, która
  dysponuje wolnymi miejscami.
 6. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie.
 7. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował
  skreśleniem dziecka z listy przyjętych na dyżur.
 8. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie terminów określonych w harmonogramie jest
  uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola/szkoły, które dysponuje wolnymi miejscami.
 9. Rezygnację z dyżuru wakacyjnego należy zgłosić pisemnie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem
  dyżuru wakacyjnego, w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują zapisy określone
  w statucie dyżurującego przedszkola/szkoły.


			
Mariusz Januszkiewicz

Skontaktuj się z nami

Naciśnij by przejść do strony, gdzie wybierzesz dogodną dla siebie formę kontaktu.

Skip to content